algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kindercoach Saar

1. Algemeen

Kindercoach Saar is opgericht door S. Frantzen – de Groot, gevestigd in Den Helder. Ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer 68323816. Kindercoach Saar richt zich op het coachen van kinderen (en hun opvoeders) in de leeftijd 6-18 jaar.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de mondelinge en schriftelijke aanmeldingsformulieren van Kindercoach Saar en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt op deze algemene voorwaarden gewezen.

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24uur van te voren wordt afgezegd wordt er geen kosten in rekening gebracht van de geplande sessie. Bij afzegging binnen 24 uur wordt er €20 in rekening gebracht ivm de vrijgehouden tijd. Tijdig overleg van het verzetten van een afspraak is uiteraard mogelijk, liefst telefonisch. Hierna ontvangt u een nieuwe afspraakbevestiging. Bij ziekte is overleg mogelijk.

4. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website of op te vragen bij Kindercoach Saar.

Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding, materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

5. Betalingsvoorwaarden

U ontvangt een factuur na coach afspraak. Het is belangrijk om naar de tarieven op de site te kijken. Betalingstermijn is binnen 8 dagen en over te maken op:
S. de Groot, Den Helder
rekeningnummer : NL24 INGB 0006 7627 19

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt kindercoach Saar een betalingsherinnering. Indien er niet binnen de 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen is voldaan, dan is kindercoach Saar gerechtigd bij de 2de herinnering administratiekosten, €5 per nota, in rekening te brengen. Indien na de 2de betalingsherinnering het verschuldigd bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van kindercoach Saar, is kindercoach Saar genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is kindercoach Saar gerechtigd om verdere behandeling op te schorten, tot dat de ouders/ verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Kindercoach Saar u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Kindercoach Saar is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen zijn. Kindercoach Saar is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden hulp diensten door Kindercoach Saar, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Saar.

7. vertrouwelijkheid

Kindercoach Saar verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

8. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoach Saar is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coach of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Saar kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. Verslag

Na elke coachsessie kan kindercoach Saar voor een schriftelijk verslag van het verloop zorgen. Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door door kindercoach Saar zelf gemaakt.

10. Regels rond een afspraak voor ouders/ verzorgers en kinderen

Er is geen wachtruimte bij Kindercoach Saar. De ouder/ verzorger brengt het kind en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd wordt het kind weer opgehaald. We bespreken niet in het bij zijn van het kind wat er is besproken. Alleen als het kind zelf erover begint mag er uiteraard over gesproken worden.

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Kindercoach Saar. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Kindercoach Saar mei 2019